БАСТИОН НА СПОРТА НАШ
ФАВОРИТ ПЪРВИ НА НИКÉ
БОЙЦИТЕ ТУК СА НАЛИЦЕ
               
А школсун   Л ичност   С ъсредоточен
Л ичност   И стинска   А бсолютен
И зтънчена   Л уначина   В ерен
      И звънвременна   О тговорен
Б езгрижно сериозен         В иновен
У смихнато тревожен   М ила      
Д иво цивилизован   И зумителна   С прихав
И деал невъзможен   Л елеяна   Т върд
      Е лейна   А втентичен
И зящна   Н есравнима   В зискателен
Л аскава   А нгелоподобна        Р ешителен
И зрядна         Е дноличен
Н ежна   М агнетична   В иноверитасен
А стрална   И значална      
      Х аризматична   Т ърсен
Й одлер, кънтри, ръченица и рап   А вангардна   О бичан
О твъд океана и в Стария свят   Е кспанзивна   Ш армантен
Р итми вселенски синхронно звучат   Л аконична   К олегиален
Д нес, вчера и утре, за вси времена   А бсурдна   О тлúчен
А лгоритъма на триумфа той овладя            
Н енадминат титан на играта борба   М иниатюрен   Х азартен
О бкичен с лаврите на скромността   И сполин   А покалиптичен
В ладетел на силата, господар на духа        Ш егобиец   Р азличен
      О бичан   И зумителен
К осмичен            
И нтуитивен   Р адост   Ч алгопеец
Р ационален   О бич   Е хогласен
И рационален   С ила   Р азноделен
Л атентен   И стина   Н eма-има
            И збий-риба
            Я су! Опа!