ПРАВИЛНИК НА СЪДИИТЕ

 ГЛАВА 1 – Въведение 

Този правилник има за цел да определи:

  • Статута на съдията по борба към БФ Борба и United World Wrestling.
  • права, задължения и длъжности на съдията по борба;
  •  категории и зона на компетентност на съдията по борба;
  • методи за оценка на усъвършенстването на съдиите по борба;
  • условия за присвояване на званието международен рефер;

Те определят статута на органа на Българското съдийство и задълженията, произтичащи от него на съответните съдии към БФ БОРБА. Той определя условия за работата на съдийския орган по време на първенства и състезания, организирани от или под контрола на БФ БОРБА и United World Wrestling.

ГЛАВА 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА – УСЛОВИЯ

Член 1 - Компетентен орган. 

БФ БОРБА е единственият квалифициран орган, който може да даде титлата съдия по борбата и може да издава национални лицензи на българските съдии.

Член 2 - Статут

Стаутът на съдията по борба, дейността и структората на ръководните съдийски органи, принципите на управление, ръководството и контрола върху съдийската практика, правата и задълженията на съдията по борба, изискванията по подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията, системата на назначенията, оценките и категоризацията на съдиите по борба се определят от Българската съдийска колегия по борба/БСКБ/ и БФ Борба.Статутът на съдията по борба и правилника изцяло са съобразени с правилника и разпоредбите на международната федерация по борба – United World Wrestling.

Член 3 – Предварителни условия.

Всички републикански и международни съдии, в зависимост от техните категории , могат да вземат участие във вътрешния и международния спортен календар само със знанието и разрешението на БФ Борба и БСКБ.Възрастовата граница е съобразена с изискванията на United World Wrestling и БФ Борба и е от 18 до 60 години, с исключение на съдии международна категория за вътрешни състезания - по решение на управителния съвет до 65 години.

ГЛАВА 3.- УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ

1. Съдия от републиканска категория.

Всички кандидати за нови съдии от републиканска категория не трябва да са по възрастни от 30 години. Решенията БСКБ за организационната и учебно – методическата работа, назначенията, принципите за оценка са задължителни за всички съдии.Всички кандидати за нови съдии към БФ Борба трябва да имат завършено средно образование, да положат теоретичен изпит по правилата по борба и практичен изпит на състезание от вътрешния календар на БФ Борба. Въз основа на проведените изпити БСКБ предлага на БФ Борба за утвърждаване новите съдии. Всички съдии от републиканска категория имат издадени лицензи които трябва да се заверяват всяка календарна година срещу заплатена такса от 150 лева.Въпреки това е уточнено, че на борец или активен треньор не може да бъде разрешено да се яви на изпит или съдийства по време на състезание, в което той или тя участва.

2.Съдии международна категория.

Само рефери – национала категория, които притежават най-високата квалификация, предвидена в регламентите на БФ Борба и които имат българско гражданство, могат да бъдат представени като кандидати за международен изпит от БФ Борба. Всеки кандидат за титла международен рефер трябва да бъде физическо лице, което е последвало и преминало курс за обучение в България, по време на който той трябва да е обхванал всички важни въпроси в програма за международен съдийски изпит. Кандидатът трябва да е най-малко 18 години и максимум 40 години през календарната година, през която кандидатства за курса. Той трябва да има основени знания и умения за комуникация на английски или френски език. Рефери, който няма достатъчно знания по английски или френски език няма да бъдат номинирани.Титлата на международен рефер може да бъде присъдена на всеки кандидат, който е изпълнил условията от посочените по горе членове и който е участвал специален изпитен курс, организиран от United World Wrestling, който е решил тестовете, които следват и е съдийствал задоволително на официално състезание.Експертната комисия за изпит, е съставена от номинирани инструктори и обучители на United World Wrestling.

Изпитът се състои от:

а.) устен тест за основно владеене на английски или френски език

б.) писмен тест, състоящ се от:

I. теоретични въпроси, свързани с международните правилата по борба.

II. тест за провеждане на състезание в дадена категория (сдвояване на таблици)

III. тест на видео примери

в.) практически тест: преценка и съдийство на срещи на тепиха по време на официалена международена среща. Всеки кандидат за титла съдия трябва да има съдийска лицензия за текущата година.

Кандидатът, успешно завършил изпита, ще получи званието международна III категория съдия. Въпреки това е уточнено, че на борец или активен треньор не може да бъде разрешено да се яви на изпит за международен рефер по време на състезание, в което той или тя участва.

ГЛАВА 4. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОЗИЦИЯ НА РЕФЕРА

Член 1. – Права. Назначения за съдия от календара на БФ Борба и международния календар на United World Wrestling , има право:
а). да носи определената съдийска униформа.
б.) да бъде номиниран от БСКБ за състезания от вътрешния и международния календар.
в.) да бъде номиниран от от БСКБ за главен съдия.

Заявка за прекъсване:
а.) В случай на бременност, реферите жени могат да поискат двугодишен срок максимално прекъсване.
б.) Всеки рефер може да поиска едногодишено прекъсване в конкретни случаи.За международните рефери такива искания трябва да се отправят от БФ Борба и трябва да бъдат одобрени от United World Wrestling.

Член 2.– Задължения

В допълнение към неговите задължения и предмет на разпоредбите, приложими за функцията на съдията, както е определено в Международните правила по борба рефера трябва:
а.) винаги да може да представи лиценза си, валидиран за текущата година
б.) носете утвърдената съдийска униформа
в.) да бъдат постоянно на разположение на главния съдия и председателя на тепих за целия срок по провежданета на състезанието.
г.) да изпълнява задачите, които са му предоставени в духа на справедливост и безпристрастност, като се изисква от него цялостното спазване на Международните правила за борба.
д.) да е на разположение колкото е възможно по-често като съдия за състезанията, които може да реферира.
е.) да спазва всички условия и задължения, записани в Международните правила за борба (член 19, 20 и 21- за рефера, председателя на тепих и страничния съдия).

Член 3.- Прекратяване на функцията.

Освен смъртта, функцията на национален и международен рефер се прекратява неотложно и титлата се отнема в следните случаи:- когато реферът навърши 60 години (забележка: възрастовата граница за международните съдиии на вътрешни състезания е определена на 65 години). Например рефер, който е роден през 1960 г., спира кариерата си на 31 декември 2020 г.- оставка на заинтересованата страна- заличаване от официалния списък на националените и международните рефери в съответствие с разпоредбите на БФ Борба и UWW.

Член 4. - Временно спиране на функцията – последици

Националният и международният рефер, който доброволно прекратява дейността си или е отстранен от списъка на реферите отБФ Борба и който отново иска да бъде съдия, трябва да премине изпита, посочен по-горе, за да може да си върне националната или международната категория и по този начин да се възползва от съответните права.Ако съдия от категория III не участва в поне един международен турнир за период от два последователни години той ще загуби международната си категория.

 Член 5. Особени позиции на рефера

Независимо от написаното по-горе, званието на национален или международен рефер може да бъде отнето временно и да бъде временно отстранен от официалния списък на националните или международните рефери в случаите, описани в дисциплинарния правилник за съдийството на United World Wrestling или ако не е уредил годишната си лицензионна такса за повече от две последователни години.Националният и международният рефер, чийто лиценз не е валидиран за текущата година, няма да може да реферира.Международният съдия от категория IS ще бъде понижен в по-ниската категория, ако той не участва минимум две контролни състезания, организирани от и под контрола на United World Wrestling през календарната година.Реферът от категория IS ще трябва да участва в поне две от следните състезания: Континентален шампионат на своя континент за мъже и жени (Задължителен), Световни купи, световни първенства за кадети, юноши или U23 в противен случай той ще бъде понижен до по-ниска категория. За световните първенства за мъже и жени, IS рефери ще бъдат избрани.

Съдията от категория I трябва да участва (минимум) или в два международни турнира или един от следните шампионати: кадети, юношески, U23, мъжки и женски континентални и световни първенства (с изключение на контенеталното на Европа и Световно за мъже и жени), организирани от и под контрола на United World Wrestling през календарната година, в противен случай той ще бъде понижен до по-ниска категория.

Съдия от категория II има задължението да участва в поне един международен турнир, организиран от и под контрола на United World Wrestling през календарната година, в противен случай той ще бъде понижен.

Реферът от категория III има задължението да участва в поне един международен турнир в календара година. Ако не участва в никакви международни събития през двугодишен период, той ще загуби своята международна категория и ще бъде премахнат от списъка на международните съдии.

Международният рефер, чиято съдийска дейност е призната за недостатъчна или незадоволителна, се понижава в по-ниска категория по предложение на Съдийската комисия и по решение на United World Wrestling - Изпълнителен комитет.Реферът от категория IS не може да бъде национален треньор.Съдиите, които са понижени в по-ниска категория, трябва да работят минимум една година в настоящато категория, преди да се явит на съответния изпит за промоция.

Член 6.– Класификация:
а.)Категория IS рефер
б.)Категория I рефер
в.)Рефер категория II
г.) Рефер на категория III
д.) съдия републиканска категория

Член 7. - Условия за получаване на категории:

а) Курс за кандидатстванеНационалният рефер, който желае да получи титлата международен рефер, трябва да отговаря на описаните условия от настоящия правилник, да участва курс I ниво и успешно да издържи изпита (описан в настоящия правилник).

б) Промоционален курс. Международният рефер, който желае да бъде повишен от една в по горна категория, трябва да посети специално създаден курс за целта от United World Wrestling (ниво II, III и IV) по време на състезания и полагане на изпит.Съдиите, които са понижени в по-ниска категория, трябва да работят минимум една година в настоящата категория, преди да се опитат да бъдете повишени отново.

Член 8. - Начини за назначаване на рефери. БФ Борба и БСКБ избират кандидата за участие във вътрешния или международния спортен календар от списъка на своите квалифицирани рефери по свой избор, при условие че задължително удовлетворява естеството на състезанието: като трябва да се спазва, както и изискванията на Правилата за международни първенства и състезания, които определят броя на реферите на една държава, които могат да бъдат представени.

Член 9. - Ограничения за участващия брой рефери. За вътрешния спортен календар БСКБ определя реферите според вида на проявата и одобрения брой рефери от БФ Борба. За организираните турнири от вътрешния спортен календар поканените рефери трябва да получат одобрение от БСКБ, в противен случай ще бъдат санкционирани.По време на официалните първенства на UWW има ограничения за броя на реферите от една страна разрешено за участие в състезанието. Тези ограничения се различават за различните нива на състезания, тъй като следва;- За олимпийските, континенталните игри и световни първенства за мъже и жени, само реферите в списъка изготвен и одобрен от United World Wrestling са разрешени да участват.- За световните първенства за юноши U23, юноши, кадети и ветерани и европейски първенства - максимум 1 съдия на тепих от всяка страна може да участва. За други континентални шампионати и световни купи за мъже и жени могат участват максимум 2 рефери на тепих от една и съща страна, при условие че отговарят на условията определни от United World Wrestling.- За всички официални съдийски курсове от ниво I - до ниво V вижте таблицата в ПРИЛОЖЕНИЕ - НИВО НА КУРСОВЕТЕ ЗА РЕФЕРИ - за подробно обяснение на максималния брой рефери, разрешени за участие. Само приемащата държава, организираща съдийски курс от I - II - III, е изключена от това ограничение, предвиждащо това те трябва да отговарят на условията, определени в международния правилник.За всички останали международни турнири и състезания на United World Wrestling максимум три рефери от същата държава могат да участват на тепих. Само страната домакин, организираща този тип състезание е изключена от това ограничение.

ГЛАВА 5 - ПРЕПОРЪКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ РЕФЕРИ

Член 1– КОМПЕТЕНЦИЯ. За справка БФ Борба и United World Wrestling води регистър на международните рефери и съдиите репобликанска категория и оценките, които те получават. Реферите се подреждат според тяхната дейност и тяхната компетентност.

Член 2. - Средства за контрол. Съдиите от ранглистата на БФ Борба се оценяват от главните съдии назначени от БСКБ. Главния съдия попълва:- Рапорт- Изпитен протокол- Протокол от състезанието.Въз основа на отценките и тяхната активност и поведение се определя ранглистата са всяка календарна година.За международните съдии: Международни рефери, които участват в международни събития и състезания, организирани от Национални федерации и United World Wrestling, контролът на реферите на United World Wrestling се проверява и оценява по време на събитията от определените лица/инструктори на United World Wrestling/, или в зависимост от естеството на състезанието от определени неутрални съдии. Оценката и коментарите се записват от United World Wrestling и се използват за определяне на годишния класификация на международни рефери.

Член 3 - Последици от техническия контрол. Националният рефер който е обект на жалба за нарушаване на официалните правила за борба ще получи предупреждение, ако жалбата бъде призната за обоснована от компетентния орган. Ако нарушението се повторя, реферът ще бъде спрян от състезанието. Ако обаче нарушението е сериозно, съдията може да бъде спряно за срок определен от БФ Борба по предложение на БСКБ. Международният рефер, който е обект на жалба за нарушаване на официалните правила за борба ще получи предупреждение, ако жалбата бъде призната за обоснована от компетентния орган. Ако нарушението се повторя, реферът ще бъде понижен в по-ниска категория. Ако обаче нарушението е сериозно, съдията може да бъде спряно за времето на състезанието или да бъде незабавно понижено от изпълнителната власт – Комитет на United World Wrestling.Международният рефер, който взема несправедливо решение под натиск или в съгласие с някого, и който по този начин е обхванат от разпоредбите на дисциплинарни правила на United World Wrestling ще бъде дисквалифициран и изключен за цял живот.Спирането може да бъде наложено по време на състезанието, в което са отбелязани нарушенията. Окончателната санкция ще бъде предмет на решение на бюро United World Wrestling въз основа на резултатите на разпоредено разследване.

Член 4 - Подобряване, курсове и изпит

БФ Борба отдава особено значение на националните курсове за обучение като средство за подобрение. Имайки предвид разпоредбите по-горе, БФ Борба ще допуска международен съдия за повишение по предложение от БСКБ въз основа на неговото ниво и възможност за повишаване в по-висока категория по време на специални изпити, провеждани от United World Wrestling по време на състезания, посочени за тази цел в международния календар.

ГЛАВА 6 - ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 - Санкции срещу съдийския органУправителният съвет на БФ Борба представлява върховното жури, има колективното право да вземе следните дисциплинарни мерки срещу член(ве) на съдийския орган за техни грешки , след доклад от страна на председателя на БСКБ.

1. Да се обърне внимание, ако реферът:
- пренебрегва официалния график
- действа недисциплинирано
- вреди на други съдии или на всеки от персонала
- се представя лошо на тепиха (недостатъчно познаване на правилата, липса на концентрация и т.н.)
- присъства в райони на мястото, където не му е позволено да бъде
2.· Спиране от една или повече от сесиите на състезанието. Да се произнесе, ако съдията:
- многократно действа, както е описано по-горе
- прави по време на двубой няколко грешки, които впоследствие трябва да бъдат коригирани от други членове на съдийския орган
- критикува решенията на други действащи рефери
- прилага неправилно процедурата на претегляне
3. Спиране от състезанието. Да се произнесе, ако съдията:
- многократно действа, както е описано по-горе
- прави грешки, които пряко влияят на резултата от двубоя
- действа в противоречие с честната игра и дисциплинарните разпоредби на БФ Борба и UWW.
- има голяма подозрение, че умишлено е действал, за да манипулира резултата от срещата (дисциплинарно трябва да се предприемат стъпки незабавно)
- влияе неблагоприятно на престижа и духа на съдийството
- показва в поведението или изрича неуважение към решенията на упълномощени лица
- неправилно информира трети страни относно съдийските решения.

Член 2 – Разни. В случай на въпрос относно тълкуването на някой от членовете в този регламент, само Управителният съвет на БФ Борба е квалифициран да ги интерпретира. Освен това същото има право, с оглед на Конституцията, да направи всички промени, които сметне за необходими, за да се подобри безпроблемното функциониране на съдийство.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ВИДОВЕ КУРСОВЕ ЗА РЕФЕРИ

ТИП

НИВО НА КУРСА

МАКСИМАЛЕН БРОЙ РЕФЕРИ

НА ТЕПИХ

ДНИ

I

Промоция от национална в трета международна категория

Максимален брой 2 рефери от страна

2

II

Промоция от трета за втора международна категория

Максимален брой 2 рефери от страна

1

III

Промоция от втора за първа международна категория

Максимален брой 2 рефери от страна

2

IV

Годишен контрол за категория I и промоция в категория IS

Съгласно член 18

1

V

Годишен контрол за категория IS и селекционен курс за Олимпийски игри

Съгласно член 18

1